“Otvorme svoje oči, srdcia a náruč…”

 

    Zblíženie medzi ľuďmi, zvieratami a prírodou. Cieľom občianského združenia je pomáhať ľuďom, zvieratám a prírode.

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZBLÍŽENIE – AFFINITY

Stanovy občianskeho združenia

ČL.1
Všeobecné ustanovenia
1.1. Názov občianskeho združenia je OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZBLÍŽENIE – AFFINITY
1.2. Sídlom občianskeho združenia je Hrdinov SNP 5, 036 01 Martin
1.3. Občianske združenie je právnickou osobou

Čl.2
Ciele a činnosť združenia
2.1. Cieľom združenia je charitatívna pomoc ľudom v núdzi, deťom zo sociálne slabších rodín, deťom v detských domovoch, seniorom a osamelým ľuďom, ľuďom s psychickými a zdravotnými problémami v ťažkých a krízových situáciách.
2.2.Podpora zdravého životného štýlu, psychohygieny a športu.
2.3.Budovanie pozitívneho vzťahu k prírode a zvieratám. Starostlivosť o zvieratá a prírodu. Spolužitie ľudí so zvieratami, budovať pozitívne postoje a vzťahy a ochranu zvierat zakladaním klubov
2.4. Zriadenie Klubu priateľov mačiek a felinoterapie ,, Pradúce klbko“ ako organizačnú jednotku.
2.5. Združovať občanov ochotných pomáhať s rovnakými záujmami, potrebami a zmýšľaním
2.6. Cieľom klubu je združovať priateľov , sympatizantov a chovateľov mačiek .
2.7. Zvýšiť záujem , informovanosť o výchove , starostlivosti a ochrane mačiek pre členov klubu a širokej verejnosti. Formou osvety, vzdelávania, publikačnej činnosti, kurzov a odborných školení s lekármi, veterinármi, známymi osobnosťami, organizovanie spoločenských, propagačných a charitatívnych akcií , burzy a výstavy mačiek .
2.8. Prispieť k výchove pozitívneho vzťahu k zvieratám , ochrane a starostlivosti o ne v spolupráci s materskými , základnými a strednými školami, záujmovými krúžkami.
2.9. Prispieť k zlepšeniu zdravotného a psychického stavu formou felinoterapie , ľuďom trpiacich depresiami, nedostatkom citového naplnenia, nedostatočnosti, prílišnou pracovnou vyťaženosťou, eliminovať dôsledky vysokého pracovného nasadenia formou relaxácií a oddychu. V spoluprácou s detskými domovmi, zdravotnými zariadeniami, domovmi pre seniorov .
2.10.Pomoc mačkám v núdzi, záchrana a starostlivosť o túlavé mačky, vybudovať dočasné dôstojné ubytovanie pre túlavé mačky, hľadanie náhradných ubytovaní a umiestnenie mačiek v nových domovoch.

Čl.3
Členstvo v združení
3.1. Členmi združenia môžu byť fyzické a právnické osoby. Členom združenia môže byt aj občan iného štátu ako aj právnické osoby so sídlom v cudzine.
3.2.Občianske združenie je otvorené a nemá obmedzený počet členov.
3.3 Priaznivci , sympatizanti ktorí sa stotožňujú s cieľmi , myšlienkami a ideou občianskeho združenia a súhlasia so stanovami a internými predpismi združenia
3.4.Členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe písomného oznámenia o členstve, alebo vyplnením prihlášky.
3.5. Zánik členstva
3.5.1.Vystúpením – členstvo zaniká dnom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpenie
3.5.2.Porušením stanov a vnútorných predpisov
3.5.3 Neaktívnym členstvom
3.5.4.Vylúčením člena
3.5.5.Úmrtím člena
3.5.6. Zánikom združenia

Čl.4
Práva a povinnosti členstva
4.1. Práva členov
4.1.1.Zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia
4.1.2. Podávať, predkladať návrhy , podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti občianskeho združenia
4.1.3.Voliť a byť volený do orgánov združenia
4.1.4. Byť informovaný o činnosti rozhodnutiach a hospodárení združenia
4.1.5. Zúčastňovať sa podujatí organizovaných združením.
4.2.Povinnosti členov
4.2.1. Dodržiavanie stanov a interných predpisov združenia
4.2.2. Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
4.2.3. Podľa svojho svedomia , rozsahu možností a schopností pomáhať organom združenia
4.2.4. Plniť a dodržiavať uznesenia orgánov
4.2.5. Chrániť majetok združenia a jeho dobré meno